Lattina GIAIA Collection olio “Svevo” (blend)

Medium fruity taste